REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ HEGO’S MILANO

 

I. Definicje

Niniejszy regulamin dotyczy  klientów indywidualnych oraz  kart wydanych od dnia 01.09.2016 roku.

 1. Wydawca –  Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47.
 2. Sklep –położony na terytorium Polski sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą Hego’s Milano oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych.
 3. Karta Podarunkowa Hego’s lub Karta – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepach Wydawcy. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.  
 4. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Hego’s
  w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.
 5. Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Hego’s
  i przedstawiająca ją do realizacji w Sklepie Wydawcy;
 6. Towary – asortyment nieprzeceniony oferowany do sprzedaży w Sklepach Wydawcy, za wyjątkiem Kart Podarunkowych Hego’s.


II. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej.

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w swoich Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe Hego’s nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności.
 2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa Hego’s:
 1. może być realizowana wyłącznie w sklepach stacjonarnych Hego’s Milano
  w całej Polsce,
 2. nie podlega wymianie na środki pieniężne,
 3. Hego’s ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy karta jest uszkodzona,
 4. Limitowana Karta Podarunkowa ważna jest na towary nieprzecenione, do dnia 24/12/2014 roku.
   

III. Płatność Kartą Podarunkową.

 1. Po okazaniu karty podarunkowej zakup towaru realizowany przez Nabywcę zostaje automatycznie zmniejszony o wartość bonu.
 2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej  wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. 
 3. Zrealizowana karta zostaje zabrana przez Sprzedawcę w sklepie, w którym została zrealizowana.
   

 IV. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej. 

 1. Wydawca Karty Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Hego’s, Nabywcy nie przysługują wobec Stark Corp Sp. z o.o. żadne roszczenia.
   

 V. Inne

 1. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że:
  • karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy,
  • karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne,
  • po określonym okresie upływa ważność Karty,
  • istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.hegos.eu oraz w Sklepach Wydawcy.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Hego’s nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT),  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi  będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej          www.hegos.eu.

 7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 

 

 

X

Magazyn HEGO'S Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
Skorzystaj jako pierwsza! Wystarczy, że udostępnisz nasz post na FB lub na Instagramie na Stories, oznaczając nas, a my wyślemy Ci KOD wcześniejszego dostępu. Zacznij Polowanie ON-LINE już 9 czerwca od 21.00.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
-->