Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„HEGO’S”

 

I.

Postanowienia ogólne

 

             1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.hegos.eu

               2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204).

3.    Sklep internetowy „HEGO’S” , działający pod adresem www.hegos.eu , prowadzony jest przez: Stark Corp Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ul. Świeradowskiej 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428141, posiadającą numer identyfikacji podatkowej nr NIP: 5272681100, nr Regon: 146231752 ,

Dane kontaktowe:

a)  adres pocztowy:
Stark Corp Sp. z o.o.
Kabacki Dukt 1/80
02-798 Warszawa

b)  adres poczty elektronicznej:

Adres e-mail: Administrator Strony: admin@hegos.eu
Adres e-mail: Biuro Obsługi Klienta: bok@hegos.eu
Adres e-mail: Dział Reklamacji: reklamacje@hegos.eu 

c)  numer telefonu:

Biuro Obsługi Klienta: + 48 508 092 080 czynne od Pn- Pt w godz. 9:00-17:00

4.      Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są niżej wymienione terminy, należy przez nie rozumieć:

a)    Sprzedający – Stark Corp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ul.Świeradowskiej 47 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428141, posiadającą numer identyfikacji podatkowej nr NIP: 5272681100, nr Regon: 146231752;

b)    Sklep internetowy – serwis internetowy administrowany przez Sprzedającego, dostępny pod adresem: www.hegos.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

c)    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 (osiemnasty) rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d)    Klient Zarejestrowany – Klient zarejestrowany za pomocą konta, po uprzednim zalogowaniu się w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.hegos.eu. Rejestracja odbywa się na podstawie danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym w Sklepie internetowym. Rejestracja umożliwia korzystanie z rabatów uczestnicząc w programie lojalnościowym, oraz śledzenie całego procesu zakupów;

e)    Klient Niezarejestrowany – Klient korzystający ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.hegos.eu bez potrzeby rejestracji i zakładania konta;

f)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

g)    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia;

h)    Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym i powierzy zamówiony Towar dostawcy;

i)     Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy: Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego. Umowa sprzedaży określa w szczególności Towar, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedający może zawrzeć Umowę sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail;

j)     Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

k)    Towar – rzecz ruchoma sprzedawana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego, obejmująca również akcesoria i komponenty jeżeli występują one również z Towarem;

l)     Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93);

m)  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

n)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204);

o)    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, administrowanego przez Sprzedającego;

p)    BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedającego, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Towarów, zasad działania Sklepu internetowego, wyjaśnienia postanowień niniejszego regulamin, oraz aktualnych Promocji, w Dni robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.

5.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi także integralną część zawieranych Umów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i jego realizacji.

6.      Sklep internetowy działający pod adresem: www.hegos.eu prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Zamówień następuje także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.      Niżej wskazane zasady, a w szczególności uprawnienia dot. składania Zamówień ich realizacji, wymiany i Reklamacji Towaru, odstąpienia od Umowy itp. odnoszą się przede wszystkim do Klienta będącego Konsumentem, który jest osobą fizyczną, która zawierając umowę ze Sklepem internetowym działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

8.      Towary prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9.      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.hegos.eu, przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

 

II.
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1.    Klientami Sklepu internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wszelkie czynności związane z zawieraniem Umowy ze Sklepem internetowym mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub stosownego pełnomocnictwa.

2.    W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internetowej;

b)  posiadanie najnowszej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

c)  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.    Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b)  korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

c)  niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w celu realizacji Zamówienia;

f)   terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedającego kosztów w pełnej wysokości;

g)  niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).

 

III.

Artykuły dostępne w Sklepie internetowym

 

1.    W ofercie handlowej Sklepu znajduje się obuwie różnych marek w tym m.in. HEGO'S, Melissa, NATIVE, Chipie, torebki i akcesoria.

2.    Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Główne cechy towarów, a w szczególności ich opis i skład podany jest na stronie pod adresem: www.hegos.eu w zakładce poświęconej każdemu produktowi z osobna. Informacja o tym, że dany Towar jest Towarem po wystawienniczym zawarta jest każdorazowo w zakładce poświęconej każdemu produktowi z osobna.

3.     Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie pod adresem: www.hegos.eu. Informacja o Towarach zamieszczonych w Sklepie internetowym nie oznacza, że Towary te są dostępne w magazynie Sklepu internetowego lub u jego dostawców. Sprzedający informuje Klienta o dostępności lub braku dostępności Towaru. Składając Zamówienie Klient określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. W przypadku, gdy Towar lub jego część nie jest aktualnie dostępna, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej użyty w procedurze złożenia Zamówienia. Od decyzji Klienta będzie wówczas zależało, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też ma w dalszym ciągu oczekiwać na skompletowanie. 

 

IV.

Składanie Zamówień

 

1.     Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta w Sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.hegos.eu.

2.     Usługa konta Klienta polega na umożliwieniu Klientowi, korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3.     Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4.     Dokonując rejestracji Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.     Klienci mogą składać Zamówienia w następujący sposób:

a)  za pomocą konta Klienta, po uprzednim zalogowaniu się w Sklepie internetowym Sprzedającego (Klient Zarejestrowany). Rejestracja odbywa się na podstawie danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na www.hegos.eu;

b)  bez potrzeby rejestracji i zakładania konta Klienta (Klient Niezarejestrowany).

6.     W celu realizacji Zamówienia Klient Zarejestrowany lub Klient Niezarejestrowany zobowiązany jest dokonać:

a)  wyboru zamawianych Towarów (dodanie do wirtualnego „koszyka zakupowego”);

b)  wyboru ilości Towaru, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i (jeśli dotyczy) adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być to różne adresy);

c)  wyboru sposobu płatności.

7.     Klient obowiązany jest podać numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego i adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia i kontakt w sprawie złożonego Zamówienia.

8.     Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

9.     Po złożeniu Zamówienia generowany jest e-mail (wysyłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożonego Zamówienia oraz dalsze instrukcje. Dokonanie przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży (przyjęcie oferty). W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep internetowy Zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

10.  Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez Klienta w trybie określonym w ust. 8, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

11.  Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.hegos.eu.

12.  Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

13.  Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 9 do 17.

14.  W Sklepie internetowym działającym pod adresem: www.hegos.eu podane są stany faktyczne posiadanych w sprzedaży Towarów. W przypadku Zamówień w ilości, większej niż stan magazynowy Sklepu internetowego, Zamówienie zostanie zrealizowane do ilości posiadanych Towarów.

15.  Realizacja Zamówienia dla Klienta rozpoczyna się zawsze po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego, po wpłynięciu płatności na konto Sprzedającego.

16.  W przypadku braku w Sklepie internetowym zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, a co za tym idzie gdy realizacja Zamówienia, nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na jego wykonanie, Sklep internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep internetowy.

17.  W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ust. 16 powyżej, Sklep internetowy może zaproponować Klientowi:

a)    anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);

b)    anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep internetowy będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c)    podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

18.  W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 17 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu internetowego), Sklep internetowy dostarczy Klientowi produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep internetowy.

 

V.

Zmiany w Zamówieniach

 

1.  Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki.

2.  Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem:

a)  formularza rejestracyjnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: www.hegos.eu;

b)  e-mail: bok@hegos.eu;

c)  telefonicznie: + 48 508 092 080 (pn-pt w godz. 9:00-17:00)

 

VI.

Ceny Towarów

 

1.  Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym działającym pod adresem: www.hegos.eu, dotyczą poszczególnych sztuk Towarów i wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT 23%).

2.  Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym, nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów, które zostały określone poniżej w pkt VIII niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia Zamówionego Towaru są każdorazowo podawane w Sklepie internetowym, w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje zatem cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3.  Sklep internetowy w zależności od żądania Klienta wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury w wersji elektronicznej, poprzez uzupełnienie stosownego elementu formularza Zamówienia. Faktury VAT i paragony fiskalne wysyłane są wraz z zakupionym Towarem.

 

VII.

Sposoby zapłaty ceny w ranach złożonego Zamówienia

 

1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary Zamówione w Sklepie internetowym:

a)  płatność poprzez przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi;

b)  płatność on-line – płatność dokonana za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów obsługujących płatności elektroniczne – jeśli takowe są dostępne (np. przelewy24.pl);

c)  płatność gotówką – płatność przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego, Towar wówczas odbierany jest na podstawie zapłaconej faktury lub paragonu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego;

2.  Jeżeli Klient wybiera formę płatności polegającą na wpłacie Sprzedającemu ceny za Towar przed wysyłką, otrzymuje on e-mail, który zawierał będzie numer rachunku bankowego Sprzedającego oraz kwotę jaką należy wpłacić za Zamówiony Towar. W tytule wpłaty Klient podaje: imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującego oraz numer Zamówienia, co ułatwi identyfikację płatności.

3.  W przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem bankowym lub płatność elektroniczną, Sprzedający może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail na podany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów , kontaktując się ze Sprzedającym.

4.  Nadpłaty oraz zwroty należności wynikłe z odstąpienia od Umowy będą zwracane przez Sprzedającego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

VIII.

Realizacja Zamówień, sposób i koszty dostawy Towarów

 

1.    Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że warunki realizacji Zamówienia stanowić będą inaczej.

2.    Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 30 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 

3.    Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedającego jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

 

a.    uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bankowym lub płatności on-line;

 

b.    przyjęcia Zamówienia do realizacji - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką.

 

4.    Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru.

5.    Towary Zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granice.

6.    Klient ma do wyboru następujące sposoby otrzymania Towaru Zamówionego u Sprzedającego: kurier, paczkomat InPost lub osobisty odbiór w sklepie Sprzedającego. Każdy z tych sposobów charakteryzuje się inną ceną za przesyłkę Towaru, innym niezależnym od pozostałych sposobów progiem zakupowym, od którego przesyłka jest bezpłatna oraz możliwością płatności przy odbiorze lub brakiem takiej możliwości.

7.    W chwili odbioru przesyłki dostawca powinien w obecności Klienta dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego lub dostawcę zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Towaru lub zawartości przesyłki, dostawca sporządza odpowiedni protokół.

8.    Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów transportu i orientacyjnym terminie dostawy.

9.    Po skompletowaniu Towaru Klient informowany jest o fakcie wysłania Towaru, numerze przesyłki i planowanym terminie dostawy.

 

IX.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot Towaru (dotyczy Konsumentów)

 

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 8 poniżej, a Sprzedający wydłuża ten termin do 30 dni. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.     Bieg terminu do odstąpienia do Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno lub partiami bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatni Towar, ostatnią partię lub część, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż dostawca weszła w posiadanie ostatniego Towaru, lub ostatniej partii.

3.     Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedającego określony w § 1 ust. 3 z dopiskiem „ZWROT” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@hegos.eu. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i zwrotu towaru zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.     Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy i przysługującego terminu do odstąpienia od Umowy.

5.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego Zamówienie.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 3. z dopiskiem „ZWROT”. Konsument może również zwrócić Towar w siedzibie Sprzedającego w godzinach jej otwarcia.

7.     Klient będący Konsumentem w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.     Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

10.  Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( zamówienie indywidualne o specyficznych niestandardowych parametrach);

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin do użycia;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

X.

Reklamacje zakupionych Towarów

 

1.  Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego  w godzinach jej otwarcia lub na piśmie przesłanym na adres Biura Obsługi Klienta wskazanym w § 1 ust. 3.

3.  Wskazane jest, aby zgłoszenie Reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na Reklamację, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj Reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia Reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia Reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać i nie wpływa na skuteczność zgłoszonych Reklamacji.

4.  Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji, dostępnego w Serwisie Sklepu internetowego www.hegos.eu. Formularz reklamacji stanowi również Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz Reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć Reklamację Klient będący Konsumentem może skorzystać.

5.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny wad przedawania się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Klientów będących Konsumentami bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar, do miejsca wskazanego w § 1 ust. 3.

7.  Towary dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją Producenta lub Sprzedającego. W takim wypadku Klientowi zostanie wydany dokument gwarancji, w którym określone będą szczegółowe warunki realizacji gwarancji.

8.  Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do Reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu Reklamacji.

9.  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej Reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu Reklamacji.

 

XI.

Ochrona danych osobowych

 

1.    Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”).

2.    Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Stark Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Indiry Gandhi 15 lok. 4, tel. 00 48 22 403 03 70 , admin@hegos.eu .

3.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów

a)    związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w szczególności:

·       obsługi i realizacji Zamówienia; 

·       przeprowadzenia procesu płatności; 

·       zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu; 

·       rozliczenie usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego;

·       obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

·       nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b)    jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego („Newsletter”).

4.    Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów dotyczących prawidłowej realizacji Umowy (np. firmy kurierskie/przewozowe, biuro księgowe) i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów (np. księgowych lub podatkowych) oraz przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży i wynikających z niej uprawnień Klienta z tytułu gwarancji i rękojmi, a w zakresie zgody na przesyłanie „Newslettera” do momentu jej wycofania.

6.    Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7.    Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji przez Sprzedającego usług objętych niniejszym Regulaminem.

9.    Złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na świadczeniu przez Sprzedającego usługi określonej w pkt XI. ust. 3 lit. b) Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo (aż do cofnięcia przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody) informacji w formie listu elektronicznego. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości. W takim wypadku adres e-mail Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera” nie będzie  już dalej przetwarzany przez Sprzedającego.

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia dobrowolnej i anonimowej ankiety w celu zbadania jego opinii o jakości usług świadczonych przez Sprzedającego.

 

XII.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.    Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla osób korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony.

2.    Niektóre podstrony serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (t.j. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona internetowa, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam zamieszczonych przez Sprzedającego.

3.    Wszystkie treści udostępniane na stronie www.hegos.eu oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

4.    Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

5.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: admin@hegos.eu.

6.    Usługa elektroniczna świadczona przez Sklep internetowy na rzecz Klientów polega w szczególności na:

a)    umożliwieniu założenia konta, które umożliwia podtrzymywanie sesji  Klienta  po  zalogowaniu się  przez  niego na konto oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem konta historii Zamówień;

b)    umożliwianie Klientom składania Zamówień, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c)    prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d)    umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka (tj. nieodpłatnej usługi, ulegającej  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta, w ramach której zapamiętywane są informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie);

e)    umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego;

f)     przesyłaniu Newslettera.

 

 

XIII.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i dotyczy Klientów będących Konsumentami. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b)  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne,php;

c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.  Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Klient uprawniony jest do wystąpienia do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

b)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

c)  Klient także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XIV.

 

 

Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 

1.  Niniejszy XIV punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 

2.  Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

3.  W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

 

4.  Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi / kurierowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

5.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6.  W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie, a ponadto w razie ustalenia odpowiedzialności Sprzedającego, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniego Zamówienia.

8.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.  W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

XV.

Postanowienia końcowe

 

1.  Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.hegos.eu zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedający honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.hegos.pl i w siedzibie Sprzedającego. Regulamin, jest udostępniony w wyżej wymienionym Serwisie w formie, która umożliwia Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4.  Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

a)  Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

b)  Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c)  Załącznik nr 3: Wzór zgłoszenia reklamacji.

5.  Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  W sprawach nierancjah a Formularza zwrotu twrotu Towaru.a od umowy;przedaży i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulameuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Konsumentów)

 

1.     Prawo odstąpienia od umowy 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym:

 

-         weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, lub

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno); lub

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stark Corp o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane na:

a)     adres pocztowy:

ul. Poleczki 21/magazyn A6

02-822 Warszawa

 

b)     adres poczty elektronicznej:

bok@hegos.eu

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.hegos.eu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

2.     Skutki odstąpienia od umowy 

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Procedura zwrotu w tej formie jest szczegółowo opisana w dziale "Zwrotu i Wymiany" na stronie internetowej www.hegos.eu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

.

....................................... , ........................................

                                                                                                                                        Miejscowość                   Data               

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: _____________________

______________

______________

Adres e-mail:       bok@hegos.eu

Telefon: + 48 ________________

 

Klient:                    ……………………………………………………

Adres:                    ……………………………………………………

Adres e-mail:       ……………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(Prosimy wyraźnie wskazać nazwę towaru/kolor/rozmiar/ilość sztuk)

I. Dowód/Data zakupu Towaru:

□ Paragon numer: ………………………………..

□ Faktura numer: ………………………………...

□ Inny:……………………………………………..

□ Data:……………………………………………..

(Prosimy zaznaczyć właściwe)

 

II. Proszę o zwrot kwoty: .................................. zł (słownie....................................................................................................................................................)

 

III. Numer konta bankowego na które ma być dokonany zwrot płatności: ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………..

(Podpis Klienta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

........................................ , ........................................

                                                                                                                      Miejscowość                             Data                         

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)

 

Adresat: _____________________

______________

______________

Adres e-mail:       bok@hegos.eu

Telefon: + 48 ________________

 

Klient:                    ……………………………………………………

Adres:                    ……………………………………………………

Adres e-mail:       ……………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(Prosimy wyraźnie opisać wadę towaru oraz podać datę jej stwierdzenia)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(Prosimy wyraźnie wskazać nazwę towaru/kolor/rozmiar/ilość sztuk)

 

I. Dowód/Data zakupu Towaru:

□ Paragon numer: ………………………………..

□ Faktura numer: ………………………………...

□ Inny:……………………………………………..

□ Data:……………………………………………..

(Prosimy zaznaczyć właściwe)

 

II. Proszę o zwrot kwoty: .................................. zł (słownie....................................................................................................................................................)

 

III. Numer konta bankowego na które ma być dokonany zwrot płatności: ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………..

(Podpis Klienta)

 

 

X

Magazyn HEGO'S Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
30 maja już o północy! Skorzystaj jako pierwsza! Udostępnij post i wydarzenie na FB i zacznij Polowanie już 29 maja od 20:00.
*Hasło dostępu otrzymasz na PRV. Udostępnij post i wydarzenie tutaj.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.