Darmowa dostawa Darmowa dostawa Szybka wysyłka Wysyłka nawet w 24h 30 dni na zwrot 30 - dniowe prawo zwrotu Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności 40 PLN za newsletter 40 PLN za newsletter

Regulamin sklepu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego HEGO’S ON-LINE i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest:


 „JPG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10, 02 -797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000168919, REGON: 015533791, NIP: 5222693124,

dalej Sklep lub Sprzedawca.

2. Dane kontaktowe Sklepu:

Sklep działa w Internecie pod adresem www.hegos.eu

Adres pocztowy Sklepu:  (02-797) Warszawa, ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10;

Nr telefonu/fax: 22 403 03 70

Adres e-mail: admin@hegos.eu

Adres e-mail BOK: bok@hegos.eu

Adres e-mail do reklamacji: reklamacje@hegos.eu 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz wykonywania tych umów. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

4. Niżej wskazane zasady, a w szczególności uprawnienia dot. składania zamówień ich realizacji, wymiany i reklamacji towaru, odstąpienia od umowy itp. odnoszą się wyłącznie do Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Zamówienia

1. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe po założeniu konta w sklepie (zarejestrowaniu się).

3. Złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą – z zastrzeżeniem przepisów poniższych – obowiązek zapłaty na rzecz Sklepu ceny za towary objęte zamówieniem.

4. Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

5. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres admin@hegos.eu jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu pochodzącą od składającego zamówienie.

 

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

1. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (przyjęcie oferty).

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w postaci elektronicznej na adres składającego zamówienia, wskazany w momencie rejestracji.

 

§ 4

Artykuły dostępne w Sklepie

1.   W ofercie handlowej Sklepu znajduje się obuwie różnych marek w tym m.in. HEGO'S, Melissa, NATIVE, Chipie, torebki i akcesoria.

2.   Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Główne cechy towarów, a w szczególności ich opis i skład podany jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce poświęconej każdemu produktowi z osobna.

3.    Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. W przypadku, gdy zamówiony towar lub jego część nie jest aktualnie dostępna, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Klienta będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też ma w dalszym ciągu oczekiwać na skompletowanie. W powyższym przypadku terminy określone w § 6 ust. 3 zaczną biec od momentu pojawienia się zamówionego towaru w magazynie.

4.   Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny odnoszą się do pojedynczych sztuk poszczególnych towarów. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są naliczane dodatkowo w wysokości określonej w § 6 ust. 7 Regulaminu.

 

§ 5

Formy płatności

1.     Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment i koszty jego dostawy, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

a) przelewem tradycyjnym lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu w Millenium Bank o numerze 

     96 1160 2202 0000 0000 7532 8888;

b) przelewem za pośrednictwem platformy PayU;

c) gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej GLS lub InPost.

2.   W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w  § 5 ust. 1 lit. a)  warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 5 dni od skierowania do Sklepu zamówienia towaru. Termin ten ulega skróceniu do 3 dni w okresie wyprzedaży, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej Sklepu. W razie braku ww. potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W związku z powyższym terminy określone w § 6 ust. 3 zaczną biec od momentu otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności.

3.      Sklep w zależności od żądania Klienta wystawia faktury VAT lub paragon fiskalny. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury w wersji elektronicznej, poprzez uzupełnienie stosownego elementu formularza zamówienia. Faktury VAT i paragony fiskalne wysyłane są  wraz z zakupionym towarem.

 

§ 6

Dostawa i koszty dostawy

1. Sklep zastrzega, że dostawa zamówionych produktów poprzez kuriera GLS oraz InPost realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy (płatność z góry za całe zamówienie wraz z kosztami dostawy). Poza Europę towar wysyłany jest po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów wysyłki.

2. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub InPost z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z pouczeniem/informacją dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy  i wzorem formularza odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. Czas realizacji wysyłki może być nieznacznie dłuższy w przypadku wybrania dostawy przez Paczkomaty. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie kurierskiej GLS lub InPost celem dostarczenia do Klienta. Każdy Klient sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. 

6. Standardowe koszty dostawy ponoszone są przez Klienta. Koszt dostawy płatnej przy odbiorze wynosi każdorazowo 13 zł (dziesięć) i jest płatny wraz z odpłatnością za zamówiony towar do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej GLS. Przy płatności przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu, koszt dostawy wynosi każdorazowo 10 zł przy wyborze płatności poprzez PayU, jeśli kwota zamówienia nie przekracza 200 zł. Każde kolejne zamówienie związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów dostawy.

7. W przypadku płatności za pośrednictwem formy PayU za towar/y za cenę przekraczającą przy jednorazowym zamówieniu 200 zł, koszty dostawy ponosi Sklep.

8. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu z administratorem Sklepu (admin@hegos.eu). Niezależnie od powyższego Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacje

1. Prosimy, aby w chwili odbioru towaru Nabywca sprawdził przesyłkę w obecności kuriera. W szczególności Nabywca powinien obejrzeć przesyłkę, czy z zewnątrz nie nosi śladów zniszczenia lub uszkodzenia. W razie zniszczenia, zewnętrznych oznak uszkodzenia lub innych widocznych oznak uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu pod adresem reklamacje@hegos.eu.

4. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdy towar został objęty taką odpowiedzialnością, należy postępować zgodnie z treścią gwarancji.

5. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu przy reklamacji pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.

6. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedawcy. 

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Sklep przedłuża ten termin do 30 dni.

2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.

4. W chwili przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9

Spory

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest „JPG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10, 02 -797 Warszawa, tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu .

3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy sprzedaży i wykonania czynności ją poprzedzających, w szczególności:

 • obsługi i realizacji Zamówienia; 

 • przeprowadzenia procesu płatności; 

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu; 

 • rozliczenie usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach serwisu;

 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b. jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedającego (newsletter).

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów (np. księgowych lub podatkowych) oraz przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży i wynikających z niej uprawnień Klienta z tytułu gwarancji i rękojmi, a w zakresie zgody na przesyłanie „Newslettera” do momentu jej wycofania.

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji przez nas usług objętych niniejszym Regulaminem.

9. Złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na świadczeniu przez Sprzedającego usługi określonej w ust. 3 lit. „b” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo (aż do cofnięcia przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody) informacji w formie listu elektronicznego zwanej dalej „Newsletterem”. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości. Adres e-mail Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera” nie będzie dalej przetwarzany przez Sprzedającego.

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia dobrowolnej i anonimowej ankiety w celu zbadania jego opinii o jakości usług świadczonych przez Sprzedającego.

 

§ 11

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczącym usługi elektroniczne dostępu do treści sklepu internetowego jest Sprzedawca wskazany w  § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Serwis (Sklep) wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony.

4. Niektóre podstrony serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie www.hegos.eu oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

6. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: admin@hegos.eu.

8. Usługa elektroniczna polega w szczególności na uzyskaniu możliwości złożenia zamówienia po zarejestrowaniu (założeniu konta w Sklepie). Rejestracja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin można utrwalić poprzez pobranie go (ikona pobrania dostępna na końcu teksu). Ponadto utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

2. Treść niniejszego Regulaminu nie może być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia takiej sprzeczności, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej: admin@hegos.eu

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep przedłuża ten termin do 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

-         w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno);

-         w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 „JPG” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10, 02 -797 Warszawa, nr telefonu/fax: 22 403 03 70, adres e-mail: admin@hegos.eu,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Procedura zwrotu w tej formie jest szczegółowo opisana w dziale "Zwrotu i Wymiany" na stronie internetowej www.hegos.eu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

„JPG” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10

02 -797 Warszawa

admin@hegos.eu

 Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

  

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ HEGO’S MILANO

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej HEGO’S MILANO (dalej zwanej:„Kartą”).

1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej HEGO’S MILANO jest„JPG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10, 02 -797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000168919, REGON: 015533791, NIP: 5222693124.

1.3 Program Kart Podarunkowych HEGO’S MILANO jest prowadzony we wszystkich sklepach HEGO’S MILANO (dalej jako: Sklep) oraz na stronie internetowej Hego’s Milano pod adresem http://www.hegos.eu (dalej jako: Sklep Internetowy).

1.4 Nabywcą Karty jest osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Hego’s Milano w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych, a także osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę w wyniku skorzystania z przyznanego przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego Towaru zakupionego w Sklepie, po spełnieniu warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie.

1.5 Użytkownikiem jest osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Hego’s Milano.

1.6 Program Kart Podarunkowych HEGO’S MILANO rozpoczyna się w dniu 21 grudnia 2015 roku i trwa bezterminowo do odwołania. 

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej HEGO’S MILANO

 

2.1 Karta Podarunkowa jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający posiadacza Karty do nabycia na jej podstawie towarów z oferty handlowej HEGO’S MILANO w dowolnym sklepie HEGO’S MILANO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci HEGO’S MILANO mogą aktywować Karty Podarunkowe o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 5000 złotych. 
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu. 
2.4 Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej HEGO’S MILANO

 

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać klienci indywidualni.

3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym sklepie HEGO’S MILANO, dokonując płatności za pomocą gotówki lub akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

 

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej HEGO’S MILANO

 

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej Hego’s Milano jest aktywacja Karty poprzez dokonanie wpłaty kwoty w kasie dowolnego sklepu Hego’s Milano w dowolnej wysokości wybranej przez Użytkownika Karty, o ile mieści się w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Hego’s Milano, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Hego’s Milano i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Wydawcy.

4.2 Karta Podarunkowa Hego’s Milano może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu Hego’s Milano do wysokości wybranej przez Użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. 

4.3 Karta zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej ostatniego użycia, w tym aktywacji, kolejnego zasilenia konta lub płatności dokonanej Kartą. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

4.4 Użytkownik Karty Podarunkowej Hego’s Milano może dokonać opłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki i/lub akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

4.5 Wydanie lub kolejne zasilenie Karty Podarunkowej Hego’s Milano nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej HEGO’S MILANO

 

5.1 Karta Podarunkowa Hego’s Milano może być realizowana we wszystkich sklepach Hego’s Milano biorących udział w programie, wyłącznie po jej aktywacji. 

5.2 Karta Podarunkowa Hego’s Milano wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej Hego’s Milano przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 

5.3 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

5.4 Płatność Kartą Podarunkową Hego’s Milano następuje poprzez okazanie Karty w kasie sklepu Hego’s Milano. W momencie nabycia przez Użytkownika towarów z oferty handlowej Hego’s Milano, saldo Karty Podarunkowej Hego’s Milano zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Hego’s Milano za sprzedane towary. 
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Hego’s Milano nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, Użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.

5.6 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Hego’s Milano, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Hego’s Milano, zgodnie z wyborem użytkownika saldo Karty Użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi. 

5.7 Użytkownicy Kart Podarunkowych Hego’s Milano mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu Hego’s Milano. 

5.8 Karty Podarunkowej Hego’s Milano można używać wyłącznie w sklepie Hego’s Milano.

 

§ 6. Odpowiedzialność Wydawcy i reklamacje związane z Kartą Podarunkową HEGO’S MILANO

 

6.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie  Karty Podarunkowej Hego’s Milano, po po jej przekazaniu nabywcy. 

6.2 Wydawca nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej Hego’s Milano zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 

6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Hego’s Milano, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia. 

6.4 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Hego’s Milano będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta w godzinach otwarcia sklepów Hego’s Milano lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby Wydawcy .

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

7.1 Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i bez podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach Hego’s Milano oraz na stronach internetowych Hego’s Milano pod adresem http://www.hegos.eu.

7.2 Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych Hego’s Milano w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych Hego’s Milano nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 
7.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Hego’s Milano oraz na stronach internetowych serwisu Hego’s Milano pod adresem www.sklep.hegos.eu .

7.4.. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Hego’s Milano oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej Hego’s Milano, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Hego’s Milano, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.sklep.hegos.eu oraz w Sklepach Wydawcy. Każdy Użytkownik niebędący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Hego’s Milano oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

7.5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2015 roku.

 

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA 40% TANIEJ"

 

Postanowienia ogólne

 

Organizatorami akcji promocyjnej „DRUGA PARA 40% TANIEJ” jest: JPG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 53 lok. U 10, 02 -797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000168919, REGON: 015533791, NIP: 5222693124,

Akcja Promocyjna „DRUGA PARA 40% TANIEJ " zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 05/11/18 – 07/11/18, w ciągu 48h od momentu pojawienia się promocji na stronie, Promocja obowiązuje w sklepie internetowym HEGO’S MILANO działającym w domenie www.hegos.eu zwanym dalej Sklepem. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego 1.

 

Warunki i zasady udziału w promocji "DRUGA PARA 40% TANIEJ "

 1. Czas trwania promocji obejmuje okres – 05/11/18 – 07/11/18, w ciągu 48h od momentu pojawienia się promocji na stronie.
 1. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par nieprzecenionego obuwia, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w Sklepie, ma możliwość zakupu drugiej nieprzecenionej pary o takiej samej lub niższej cenie z rabatem -40%.  
 2. W przypadku zakupu więcej niż dwóch nieprzecenionych par, rabat naliczany jest naliczany również na kolejne, tańsze pary (nieprzeceniona pozostaje zawsze najdroższa, nieprzeceniona para z zamówienia).
 3. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Po poprawnym złożeniu zamówienia nie ma możliwości skorzystania Promocji. 
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach dokona zakupu przynajmniej 2 lub więcej par obuwia.
 5. Sklep w Promocji „DRUGA PARA 40% TANIEJ " dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego na stronie Sklepu. Jednocześnie klient wyraża zgodę, by sprzedawca na nowo oszacował wartość dokonanych zakupów i udzielił rabatu w zaktualizowanej wysokości.
 6. W przypadku zwrotu przez klienta nieprzecenionej pary z zamówienia, w którym promocyjnej cenie 40% podlegała jedna z dwóch par, rabat na drugą parę jest anulowany i zostaje odpowiednio pomniejszona kwota zwrotu za zwracaną parę.
 7. W przypadku zwrotu przez klienta najdroższej, nieprzecenionej pary z zamówienia, w którym promocyjnej cenie podlegało więcej niż jedna para, kwota zwrotu jest pomniejszona o kwotę rabatu kolejnej najdroższej pary podlegającej przecenie 40% w ramach promocji „DRUGA PARA 40% TANIEJ”.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
HEGO'S ALBANO DESIGUAL BRACCIALINI MELISSA LIU JO
HEGO'S LIVERPOOL EMU CROMIA CALVIN KLEIN DR. MARTENS VANS
NATIVE HUNTER LEMON JELLY TOMS SOYA FISH CRIME LONDON
MEL RUCO LINE KANNA LELLI KELLY MOSCHINO DABLIU
VIDORRETA CONVERSE STEFANIA BIRKENSTOCK FLOGG HAVAIANAS
CHIPIE SAVE MY BAG UGG PINKO UMA PARKER COLLONIL
FESSURA MENGHI SHOES for HEGO'S COCOROSE SUPERGA NEW BALANCE IGI&CO
L4K3 PANTONE MARUTI STEVE MADDEN FRAU POKEMAOKE
LILIMILL PRETTY BALLERINAS POLLINI ZAXY JOANNA KRUCZEK & HEGO'S VESPA
TIMBERLAND PALLADIUM LE CAROSE MOU LACOSTE INUIKII
SAUCONY HAPPY SOCKS POESIE VENEZIANE FOR HEGO'S ARKK COPENHAGEN FILA DOUGHNUT
VERSACE JEANS COUTURE KAKI BLUNDSTONE EASTPAK