Nowa strona 1

REGULAMIN KONKURSU

FELICITÀ”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie dla użytkowników portali społecznościowych Facebook oraz Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano” (dalej: „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu i jednocześnie fundatorem nagród jest spółka STARK CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000428141, NIP: 5272681100, kapitał zakładowy: 5 000 PLN (dalej: „Organizator”).

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).

1.5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook oraz serwis Instagram, których właścicielem jest Meta Platforms, ani w żaden sposób z nimi związany. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator korzysta z serwisu Instagram do administrowania Konkursu na własną odpowiedzialność. Organizator zwalnia  serwis Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

1.8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.HEGOS.eu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 

3. Zasady i warunki Konkursu

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w terminie od 12.04.2024 r. do 15.04.2024 r. do godz. 23:59 powinien  w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano” zamieścić w komentarzu pod postem z ogłoszeniem Konkursu odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Twoim zdaniem nasza urodzinowa kolekcja nazywa się FELICITÀ? (dalej: „Zgłoszenie”).

3.2. Zgłoszenie powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.

3.3. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie jednocześnie oświadcza, że:

a)       jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia oraz że nie naruszają one praw lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub praw do ochrony wizerunku lub praw do prywatności,

b)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,

c)       w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, mimo zgodnego z Regulaminem korzystania ze Zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności i pokryje poniesione przez nie szkody,

d)      wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora,

e)      wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Zgłoszenia przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

3.4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

3.5. Niedopuszczalne jest przesłanie Zgłoszenia:

a)       które zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

b)      które stanowi naruszenie praw autorskich, tj. m.in. treści, które zostały uprzednio opublikowane i stanowią twórczość osób trzecich,

c)       do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik.

3.6. Organizator ma prawo odrzucić Zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem Regulaminu, w tym ma prawo do ukrycia lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych i/lub niekompletnych danych.

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestnika w Zgłoszeniu, w szczególności za naruszenie przez Uczestnika dóbr osobistych, zamieszczenie treści obraźliwych lub urażających czyjąś godność lub przekonania. Uczestnik odpowiada w pełnym zakresie za treści i materiały zamieszczone w Zgłoszeniu.

 

4. Harmonogram

4.1. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) 12.04.2024 r. – ogłoszenie Konkursu w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano”;

b) od 12.04.2024 r. do 15.04.2024 r. do godz. 23:59 – przesyłanie Zgłoszeń w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano” w komentarzu pod postem z ogłoszeniem Konkursu;

c) 16.04.2024 r. – publikacja Laureatów Konkursu w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano”.

 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

5.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 16.04.2024 r.

5.2. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”) składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora.

5.3. Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń 3 (trzech) laureatów Konkursu tj. zdobywców I miejsca, II miejsca oraz III miejsca (dalej „Laureatów”), którzy otrzymają odpowiednio nagrody, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń uwzględniając łącznie następujące kryteria:

a)       oryginalność,

b)      kreatywność,

c)       interpretacja tematu,

d)      zgodność tematu wypowiedzi z wytycznymi Regulaminu,

e)      poprawność językowa i stylistyczna tekstu przedstawionego w Zgłoszeniu.

5.4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Wynik Konkursu nie podlega reklamacji.

5.5. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie umieszczona w dniu 16.04.2024 r. w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano”.

 

6. Nagrody

6.1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody do wykorzystania w sklepie „HEGO’S Milano”:

a) I miejsce –  karta podarunkowa o wartości 200 zł,

b) II miejsce – karta podarunkowa o wartości 200 zł,

c) III miejsce – karta podarunkowa o wartości 200 zł, (zwane: „Nagrody”).

6.2. Dodatkowo, każdy Uczestnik, który zaobserwuje i polubi profil @hegos_milano, otrzyma jednorazowy kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na kolekcję SS24 do wykorzystania w sklepie www.HEGOS.eu w terminie do 30.04.2024 na produkty nieprzecenione. Promocje nie łączą się.

6.3. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione przez Laureatów na osoby trzecie.

6.4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju.

6.5. Po ogłoszeniu wyników każdy z Laureatów celem wydania Laureatowi Nagrody zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano” do dnia 30.04.2024 r. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie przepadają na rzecz Organizatora. Nieodebranie Nagrody we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Laureata z przyznanej nagrody.

6.6. Naruszenie przez Laureata któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o pozbawieniu Laureata prawa do otrzymania Nagrody, zaś w przypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w pkt 5.3. Regulaminu.

 

7. Prawa autorskie i prawa pokrewne

7.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Zgłoszenia, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

a)       przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;

b)      przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.

7.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w materiałach prasowych oraz internetowych dotyczących Konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

7.3. Laureat z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora własność nagrodzonego Zgłoszenia (jako dzieła) oraz przenosi nieodpłatnie na Organizatora, w zakresie nieograniczonymi jakimikolwiek prawami osób trzecich, nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do Zgłoszenia do wykorzystania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

·         publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;

·         publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zgłoszenia w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

·         wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;

·         nadanie za pomocą wizji lub fonii;

·         przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie;

·         utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji
w dowolnej liczbie egzemplarzy;

·         utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką;

·         udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Zgłoszenie utrwalono.

·         dokonywania przeróbek, opracowań Zgłoszeń, jej skrótów oraz tłumaczeń.

7.4. Skutek rozporządzający w stosunku do utworu opisanego w ust. 1 powyżej następuje z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu.

7.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może wykorzystywać Zgłoszenie na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania ze Zgłoszenia przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zgłoszenia na osoby trzecie.

7.6. Laureat zobowiązuje się względem Organizatora, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania ze Zgłoszenia.

 

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka STARK CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000428141, NIP: 5272681100, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, będąca Organizatorem. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Organizatora) Uczestnicy mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@hegos.eu

8.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).

8.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w celu prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a także w celu wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie Zgłoszenia Organizatorowi.

8.4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

8.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje następujące kategorie:

a)       imię i nazwisko Uczestnika,

b)      adres e-mail Uczestnika,

c)       numer telefonu kontaktowego Uczestnika,

8.7. Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)       dostawcom usług zaopatrującym Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające realizację Konkursu oraz zarządzanie organizacją Konkursu,

b)      dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń.

8.8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia te można realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem Danych Osobowych (Organizatorem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 8.1. powyżej.

8.9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.10. Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu wszelkich czynności formalnoprawnych z nim związanych, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

8.11. Uczestnikom – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora - przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.12. Administrator Danych Osobowych (Organizator) oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

9. Reklamacje

9.1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

9.2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników pocztą elektroniczną na adres e-mail: admin@hegos.eu w okresie trwania Konkursu, jak również w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy (decyduje dzień wysłania reklamacji na powyższy adres e-mail).

9.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

9.4. W terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji w zakresie zgłoszonej reklamacji, za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika.

9.5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.HEGOS.eu oraz w serwisie Instagram na profilu sklepu „HEGO’S Milano”.

10.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

10.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

10.4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r.

 

 

X

Magazyn HEGO'S Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
30 maja już o północy! Skorzystaj jako pierwsza! Udostępnij post i wydarzenie na FB i zacznij Polowanie już 29 maja od 20:00.
*Hasło dostępu otrzymasz na PRV. Udostępnij post i wydarzenie tutaj.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
-->